Privātuma politika

II Daļa informācijas Klauzula

Sniegto personas datu pārzinis ir SIA „Marketing Investment Group Latvia” ar juridisko adresi Lienes iela 1 - 3, LV-1004 Rīga, reģistrācijas numurs LV40203028787 (turpmāk Administrators).

Kontaktinformācija:
Tradicionālais pasts:

SIA „Marketing Investment Group Latvia”
Lienes iela 1 – 3
LV-1004 Rīga

Elektroniskais pasts:
info@sizeer.lv

Kontakttālrunis:
+37167881220

Dati ‘JAUNUMU PAZIŅOJUMI’

Iegūtie dati tiks apstrādāti, lai izplatītu informāciju par Administratora piedāvātajām precēm un reklāmas kampaņām, t. i., mārketinga nolūkos, kas ir administratora leģitīmo interešu īstenošana saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā minēto priekšnoteikumu. Datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr nepieciešama, lai abonētu jaunumus.

Dati ‘KONTAKTU VEIDLAPA’

Personas dati, kas iegūti, izmantojot kontaktu veidlapu, tiks izmantoti, lai izpildītu iesniegto pieprasījumu un iespējamu turpmāku saziņu saskaņā ar sniegto piekrišanu, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto priekšnoteikumu. Attiecīgos personas datus Administrators var izmantot arī leģitīmajām interesēm, par kurām uzskata savu preču un pakalpojumu mārketingu, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā minēto priekšnoteikumu. Piešķirto piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā, un tas neietekmē tās apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas. Datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr nepieciešams, lai izpildītu/atbildētu uz nosūtīto pieprasījumu/jautājumu.

Dati ‘E-VEIKALA KLIENTI’

Personas dati, kas tiek sniegti Administratoram, reģistrējot pirkuma kontu tiešsaistes veikalā, tiks apstrādāti, lai izpildītu Administratoram piederošajā tiešsaistes veikalā veikto pasūtījumu un nodrošinātu saziņu saistībā ar iesniegto pasūtījumu, t. i., lai izpildītu pārdošanas (pirkuma) līgumu, saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, kā arī lai izpildītu juridiskos un fiskālos pienākumus saistībā ar izpildītajiem pasūtījumiem, saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu. Iegūtos personas datus Administrators var izmantot arī leģitīmo interešu ievērošanai, par kurām tiek uzskatīts Administratora piedāvāto preču un pakalpojumu mārketinga nolūks, vai monitoringa gadījumā, ko izmanto, lai nodrošinātu personu un preču drošību, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā norādīto noteikumu. Datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr tā ir nepieciešama, lai izveidotu klienta kontu un veiktu pirkumu.

Dati ‘STACIONĀRO VEIKALU KLIENTI’

Personas dati, kas iegūti saistībā ar stacionārajā veikalā veiktiem pirkumiem, tiks apstrādāti, lai izsniegtu personisku pirkuma apstiprinājumu, pamatojoties uz pirkuma līgumu, kura puse ir datu subjekts, saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā norādīto priekšnoteikumu, un līdz ar to izpildīt juridiskos un fiskālos pienākumus, kas saistīti ar grāmatvedības dokumentiem, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu. Iegūtos personas datus Administrators var izmantot arī leģitīmo interešu ievērošanai, par kurām tiek uzskatīts preču un pakalpojumu mārketings, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā minēto noteikumu. Datu sniegšana ir brīvprātīga, bet nepieciešama, lai izsniegtu pirkuma un pārdošanas apliecinošu dokumentu.

Dati ‘DARĪJUMA PARTNERI’

Personas dati tiks izmantoti, lai pienācīgi izpildītu Administratora noslēgtos līgumus, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā norādīto noteikumu, vai juridisko un fiskālo saistību izpildes nolūkā, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktā norādīto noteikumu, kā arī, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, pamatojoties uz leģitīmo interešu ievērošanu, kas ir iespēja izpildīt līgumus un uzturēt pienācīgu saziņu starp pusēm, attiecībā uz noslēgtajos līgumos norādīto personu personas datiem, kuras nav šo līgumu puses. Attiecīgos personas datus Administrators var izmantot arī leģitīmajām interesēm, par kurām uzskata savu preču un pakalpojumu mārketingu, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā minēto noteikumu. Datu sniegšana ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei.

Dati ‘MONITORĒŠANA’

Personas dati, kas iegūti saistībā ar veikto videonovērošanu, tiek apstrādāti, lai aizsargātu personas un īpašumu, kas ir Administratora leģitīmās intereses, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Dati ‘ZVANU IERAKSTI’

Personas dati saistībā ar balss sakariem, kas tiek apstrādāti noslēgtā līguma izpildes vai attālinātā līguma (preču pirkuma) noslēgšanas nolūkā, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā norādīto priekšnoteikumu, dati, kas iegūti no sarunas ieraksta, tiek apstrādāti, pamatojoties uz sniegto piekrišanu, saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Sniegto piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā attiecībā uz turpmāko apstrādi, kas neietekmē apstrādes likumību, kura tika veikta, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas. Datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr tā ir nepieciešama, lai atbildētu uz pieprasījumu/sniegtu atbildi/noslēgtu un īstenotu līgumu izpildi zvanot pa tālruni. Sarunās iegūtos datus var izmantot arī Administratora iekšējiem mērķiem, t. i., apmācībām, interviju kvalitātes pārbaudei, statistikas vajadzībām u. c.

Dati ‘DARBĀ PIEŅEMŠANA’

Personas dati, kas norādīti iesniegtajos darbā pieņemšanas pieteikumos, tiks apstrādāti potenciālo darbinieku atlases un darbā pieņemšanas procesa administrēšanas nolūkā, pamatojoties uz attiecīgo pretendentu sniegto piekrišanu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā/ VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktā norādīto vai pamatojoties uz tiem pašiem apsvērumiem, turpmākai pieņemšanai darbā, ja ir dota šāda atsevišķa piekrišana. Piešķirto piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā un tas neietekmē tās apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas. Datu sniegšana ir brīvprātīga, bet nepieciešama, lai apstrādātu jūsu pieteikumu.

Dati ‘NODARBINĀTĪBA’

Darbinieku un personu, kas veic darba pienākumus u.c. pienākumus saistībā ar nodarbinātību, personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu noslēgto līgumu, saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un lai izpildītu juridisku pienākumu, kas izriet no tiesību aktiem, jo īpaši darba, sociālā nodrošinājuma un nodokļu tiesību aktiem, saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu. Atsevišķus datus var apstrādāt arī, pamatojoties uz konkrētu piekrišanu, kas dota (saskaņā ar VDAR 6. panta 6. punkta a) apakšpunktu) to apstrādei tādā nolūkā un apjomā, kādu šādu datu iegūšanas laikā norādījis Administrators. Iegūtos personas datus Administratora var izmantot arī leģitīmās interesēs, par kurām tiek uzskatīts preču un pakalpojumu mārketings, vai monitoringa gadījumā, ko izmanto, lai nodrošinātu personu un īpašuma drošību, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā norādīto noteikumu. Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz piekrišanu, to var atsaukt jebkurā laikā, un tas neietekmē tās apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu, pirms tās atsaukšanas. Datu sniegšana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu un izpildītu Administratora kā darba devēja juridiskās saistības.

Dati ‘NEPAREIZS SŪTĪTĀJA NOSŪTĪTAIS SŪTĪJUMS’

Iegūtie dati tiks apstrādāti, lai dokumentētu paziņojumu par atteikšanos no sūtījuma preču vienībām un piekrišanu to iznīcināšanai, pierādīšanas nolūkos, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā minēto noteikumu. Administratora leģitīmās intereses šajā gadījumā ir nepieciešamība sazināties ar personu un, ja nepieciešams, aizsargāties pret pretenzijām.

Dati ‘TIESAS PROCESI’

Saistībā ar notiekošiem tiesas procesiem, izpildes procesiem utt., kuros Administrators ir puse, citu minēto procedūru dalībnieku personas dati tiek apstrādāti Administratora leģitīmās interesēs, kas ir tiesību aizstāvēšana vai aizsardzība pret pretenzijām saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Ar Administratora leģitīmajām interesēm ir jāsaprot personu un īpašuma drošības nodrošināšana, ja dati tiek iegūti no videonovērošanas rezultātā, Administratora preču un pakalpojumu mārketinga nodrošināšana, ja tiek iegūti Administratora klientu vai potenciālo klientu personas dati, vai aizsardzība pret pretenzijām, Administratora tiesību aizstāvēšana, ja dati tiek apstrādāti saistībā ar notiekošiem tiesas procesiem. Savukārt sarunu ieraksti var tikt izmantoti apmācību nolūkos, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, kā arī, iespējamiem statistikas mērķiem. Administratoram ir arī leģitīmas intereses apstrādāt kontaktpersonu personas datus vai personu, kas veic noslēgto līgumu izpildi, lai nodrošinātu pareizu informācijas apriti starp šo līgumu pusēm. Administrators apstrādā arī kļūdaini nosūtīto sūtījumu sūtītāju personas datus, lai noteiktu, kā šādus sūtījumus atgriezt vai likvidēt, un arī tas tiek uzskatīts par leģitīmām interesēm.

Datu pārziņi / kopīgi pārziņi/ apstrādātāji

Apstrādātie personas dati var tikt nodoti MIG uzņēmumu grupai piederošām struktūrām (Administratoram, JD Sports Fashion Plc., Marketing Investment Group S.A.) un struktūrvienībām, ar kurām Administrators ir noslēdzis attiecīgus pilnvarojuma līgumus, lai izpildītu līgumu, sniegtu pakalpojumu, piegādātu preci, iekasētu maksu, analizētu datus un nodrošinātu mārketinga vai klientu apkalpošanu, piemēram, IT, mārketinga un analītisko pakalpojumu sniedzējiem, kurjeriem, maksājumu aģentiem, ar nosacījumu, ka šīs struktūras apstrādā datus pēc Administratora norādījumiem un tikai saskaņā ar Administratora norādēm, norādītajiem mērķiem un apjomā.

Ja jūs kopīgojat savus personas datus ar JD Sports Fashion Plc (turpmāk kā JD), JD kļūst par atsevišķu datu pārzini un pats nosaka apstrādes mērķi un līdzekļus. Informācija par personas datu apstrādi ir tāda pati kā SIA "Marketing Investment Group Latvia"sniegtā informācija, izņemot kontaktinformāciju.

Administratora JD dati

JD Sports Fashion Plc, registered in England & Wales with number 1888425, Hollinsbrook Way Pilsworth, Bury Lancashire BL9 8RR, Telephone: +44 161 767 1000, e-mail: customercare@global.jdsports.com

Tā kā JD ir uzņēmums, kas atrodas Apvienotajā Karalistē, Administrators jūs informēs par jebkuru nodomu nosūtīt personas datus ārpus EEZ. JD nodrošina atbilstošas drošības garantijas, privātuma un fizisku personu pamattiesību un pamatbrīvību aizsardzībai, kā arī datu subjekta attiecīgo tiesību īstenošanai. JD nodrošina arī atbilstošus apstrādāto personas datu aizsardzības pasākumus, informāciju par spēkā esošajiem datu aizsardzības pasākumiem var iegūt, sazinoties ar JD.

2021. gada 28. jūnijā. Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumus, kas atzīst, ka pietiekams personas datu aizsardzības līmenis Apvienotajā Karalistē ļauj brīvi pārsūtīt šādus datus no Eiropas Ekonomikas zonas (27 ES dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija) bez nepieciešamības saņemt papildu atļaujas vai īstenot papildu aizsardzības pasākumus saskaņā ar VDAR V nodaļu, kas ir nepieciešami, ja trešā valsts nenodrošina šādu aizsardzību.

Facebook kā datu koppārzinis

Dati, kas apkopoti kā informācija par Administratora tīmekļa vietņu lietotāju aktivitātēm, var tikt nosūtīti sociālo tīklu pakalpojumu operatoriem, kuri pēc tam tos izmanto, lai personalizētu un rādītu atbilstošu reklāmu, kas tiek rādīta arī šo vietņu tīmekļa vietnēs un lietotnēs. Šim nolūkam tiek izmantoti tirgū populāri tiešsaistes rīki.

Attiecībā uz personas datiem, kas iekļauti facebook.com nosūtītajā informācijā par personu darbībām Administratora tīmekļa vietnēs un lietotājprogrammās, Administrators un Facebook Ireland (turpmāk Facebook) kopīgi nosaka šīs apstrādes mērķus un līdzekļus, tāpēc saskaņā ar VDAR 26. pantu tie ir kopīgi pārziņi. Informācija, kas nepieciešama saskaņā ar VDAR 13. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu, ir atrodama Facebook Ireland datu politikā, kas pieejama vietnē https://www.facebook.com/about/privacy.

Personas datu glabāšanas periods var atšķirties atkarībā no savākto personas datu veida un apstrādes mērķa.

Dati ‘JAUNUMU PAZIŅOJUMI’

Dati tiks glabāti līdz brīdim, kad atsauksiet sniegto piekrišanu to apstrādei un atteiksieties no jaunumu paziņojumu saņemšanas, pagarinot šo termiņu par laiku, kas nepieciešams attiecīgā pieprasījuma apstrādei, bet ne ilgāk par 30 dienām. Attiecībā uz datiem, kas tiek apstrādāti mārketinga nolūkos, dati tiek apstrādāti šādiem nolūkiem līdz brīdim, kad datu subjekts aizliedz savu datu turpmāko apstrādi.

Dati ‘KONTAKTA VEIDLAPA’

Dati tiks apstrādāti, līdz mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu par apstrādes pārraukšanu. Attiecībā uz datiem, kas tiek apstrādāti mārketinga nolūkos, dati tiek apstrādāti šādiem nolūkiem līdz brīdim, kad datu subjekts aizliedz savu datu turpmāko apstrādi.

Dati ‘E-VEIKALA KLIENTI’

Personas dati tiks apstrādāti līdz brīdim, kad tiks iesniegts pieprasījums dzēst klienta kontu, pagarinot šo termiņu par laiku, kas nepieciešams attiecīgā pieprasījuma apstrādei, bet ne ilgāk par 30 dienām. Turklāt datus var glabāt ierobežotā apjomā, līdz brīdim, kad stājās spēka noilgums attiecībā uz jebkādām pretenzijām, kas saistītas ar vēsturiskiem pirkumiem. Attiecībā uz datiem, kas tiek apstrādāti mārketinga nolūkos, dati tiek apstrādāti šādiem nolūkiem līdz brīdim, kad datu subjekts aizliedz savu datu turpmāko apstrādi.

Dati ‘STACIONĀRO VEIKALU KLIENTI’

Personas dati tiks apstrādāti līdz brīdim, kad tiks iesniegts klientu kartes anulēšanas pieprasījums, pagarinot šo termiņu par laiku, kas nepieciešams attiecīgā pieprasījuma apstrādei, bet ne ilgāk par 30 dienām. Ierobežotā apjomā dati var tikt glabāti arī līdz likumā noteiktā noilguma termiņa beigām attiecībā uz jebkādām pretenzijām, kas var rasties saistībā ar veiktajiem pirkumiem. Attiecībā uz datiem, kas tiek apstrādāti mārketinga nolūkos, dati tiek apstrādāti šādiem nolūkiem līdz brīdim, kad datu subjekts aizliedz savu datu turpmāko apstrādi. Personas dati attēla veidā, kas iegūti no skenētas videonovērošanas, tiek glabāti ne ilgāk kā 3 mēnešus.

Dati ‘DARĪJUMA PARTNERI’

Personas dati tiek apstrādāti sadarbības līguma darbības laikā, un tiek uzglabāti līdz brīdim, kad beidzas likumā noteiktais noilguma termiņš, kura laikā pretējā puse var celt pretenzijas un prasījumus. Attiecībā uz datiem, kas tiek apstrādāti mārketinga nolūkos, dati tiek apstrādāti šādiem nolūkiem līdz brīdim, kad datu subjekts aizliedz savu datu turpmāko apstrādi.

Dati ‘MONITORĒŠANA’

Dati tiek glabāti ne ilgāk kā 3 mēnešus.

Dati ‘ZVANU IERAKSTI’

Dati tiek glabāti līdz 6 mēnešiem.

Dati ‘DARBĀ PIEŅEMŠANA’

Personas dati tiek glabāti līdz darbā pieņemšanas, tajā skaitā atlases procesa beigām, kurā datu subjekts ir piedalījies (ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc darbā pieņemšanas procesa beigām), un gadījumā, ja ir saņemta piekrišana datu apstrādei turpmākai darbā pieņemšanai, - vienu gadu no šīs piekrišanas dienas.

Dati ‘NODARBINĀTĪBA’

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik norādīts darba tiesības regulējošos normatīvajos aktos:

Dokumenti par darba tiesisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu un izbeigšanu (rīkojuma dokumenti, darba līgumi un to grozījumi, uzteikumi un vienošanās par darba attiecību izbeigšanu), tiem pielīdzināti dokumenti un to reģistri, tajā skaitā uzņēmuma līgumi, uzņēmuma līgumu grozījumi un to reģistri, nepieprasītās darba grāmatiņas, atzinumi par darbinieka nespēju veikt pienākumus veselības stāvokļa dēļ – 75 gadi;

Akti un izmeklēšanas materiāli, kas attiecas uz darbvietā notikuša nelaimes gadījuma un arodslimību izmeklēšanu – 45 gadi;

Konfidencialitātes līgumi, līgumi par nekonkurēšanu, vienošanās par apmācību, Darbinieka sūdzības, iesniegumus un sūdzības par darbinieku un ar to izskatīšanu saistītie dokumenti, dokumenti par darbinieka atvaļinājumu – 2 gadi;

Dokumenti, kas apliecina darbinieka kvalifikāciju, prasmes un sasniegtos rezultātu – 13 mēnešus pēc darba attiecību izbeigšanas;

Dati ‘NEPAREIZS SŪTĪTĀJA NOSŪTĪTAIS SŪTĪJUMS’

Dati tiks glabāti 3 gadus līdz kļūdaini nosūtītais sūtījums tiks atgriezts vai iestāsies pretenziju noilguma termiņa beigas.

Dati ‘TIESAS PROCESI’

Procesa dalībnieku personas dati tiek apstrādāti līdz lieta tiek juridiski izbeigta un zūd pamats celt jebkādas pretenzijas.

Ikvienam, kura dati tiek apstrādāti, saskaņā ar VDAR ir šādas tiesības:

  • tiesības piekļūt saviem datiem un saņemt to kopiju;
  • tiesības labot (koriģēt) savus datus, ja tie ir nepareizi vai novecojuši, kā arī tiesības pieprasīt to dzēšanu, ja jūsu datu apstrāde netiek veikta, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas prasa datu apstrādi, celtu vai aizstāvētu likumīgas prasības vai izpilde tiek veikta saskaņā ar citu leģitīmu pamatu;
  • tiesības ierobežot apstrādi vai iebilst pret datu apstrādi;
  • tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Administrators izmanto profilēšanu Administratora preču un pakalpojumu mārketingam, lai sagatavotu individualizētu komercpiedāvājumu. Dati, uz kuriem attiecas profilēšana, ietver dzimumu, vārdu, pasta indeksu un dzimšanas datumu, kas tiek izmantoti, lai jums nosūtītu komerciālo informāciju par jūsu vajadzībām pielāgotām precēm. Iepriekš minēto personas datu sniegšana un piekrišana komerciālās informācijas personalizēšanai ir brīvprātīga, taču tā ir nepieciešama, ja vēlaties no mums saņemt komerciālu informāciju par produktiem, jo sūtām tikai personalizētu komerciālu informāciju.

Lejupielādēt dokumentu

Lejupielādēt