SIZEER INTERNETA VEIKALA NOLIKUMS

 1. Interneta veikals SIZEER ir atrodams vietnē: https://sizeer.lv , SIA Marketing Investment Group Latvia, reģ. Nr. 40203028787, juridiskā adrese Lienes iela 1 - 3, LV-1009, Rīga, Latvija.
 2. Klients var sazināties ar Pārdevēju rakstiski, sūtot vēstuli uz adresi: Interneta veikals SIZEER, SIA Marketing Investment Group Latvia, reģ. Nr. 40203028787, juridiskā adrese Lienes iela 1 - 3, LV-1009, Rīga, zvanot uz infolīnijas numuru +37167881220 (apmaksa par parasto telefonsakaru savienojumu saskaņā ar pakalpojumu piegādātāja tarifu paketi, kuru izmanto Klients), vai rakstot uz e-pastu: info@sizeer.lv .

Lietošanas noteikumos izmantotie termini:

 1. Klients – fiziska persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu, juridiska persona vai saimnieciski organizatoriskā vienība, kurai nav juridiskas personas statusa, bet kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīga veikt pirkumus Veikalā;
 2. Patērētājs – fiziskā persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību;
 3. Klienta Konts – Klienta konts, kas tiek noteiktajā kārtībā reģistrēts Veikalā. Klients pieslēdzas savam kontam ar piešķirto lietotājvārdu (Klientu identificējošo zīmju kopa) un paroli (zīmju kopu, kas ir nepieciešama autentificēšanai, t.i., Klienta identificēšanai un verificēšanai Veikalā);
 4. Kurjers – profesionāls pasta pakalpojumu sniedzējs, kas pēc Pārdevēja pasūtījuma piegādā Veikalā iegādātās Preces;
 5. Prece – Veikalā pārdošanai piedāvātās preces;
 6. Lietošanas noteikumi – šie SIZEER Interneta veikala lietošanas noteikumi;
 7. Veikals – SIZEER e-komercijas platforma, ar kuras palīdzību Pārdevējs saskaņā ar Nolikumā izklāstītiem noteikumiem piedāvā savas Preces pārdošanai elektroniskā veidā;
 8. Pārdevējs – šī Nolikuma 1. paragrāfā norādītais uzņēmums, kas ir Veikala ietvaros ar Klientu noslēgtā Pirkuma līguma, puse un vienlaicīgi arī Veikala interneta vietnes administrators;
 9. Pirkuma līgums – starp Pārdevēju un Klientu noslēgts Pirkuma līgums, ar kuru Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem;
 10. Likums – Patērētāju tiesību aizsardzības likums;
 11. Noteikumi par distances līgumu – LR Ministru Kabineta 2014. gada 20. maija Noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”;
 12. Pasūtījums – Klienta gribas apliecinājums, ar tiešu nolūku noslēgt Pirkuma līgumu, kas cita starpā nosaka Preču veidu un skaitu.
 1. Šis Nolikums, kas vienlaikus ir arī nolikums Likuma par elektronisko pakalpojumu sniegšanu izpratnē, nosaka Veikala izmantošanas noteikumus.
 2. Klienti jebkurā brīdī var piekļūt šiem Lietošanas noteikumiem, izmantojot veikala interneta vietni: https://sizeer.lv/veikala-nolikums un var lejupielādēt Lietošanas noteikumus PDF faila formātā, ka arī izdrukāt tos.
 3. Šie Lietošanas noteikumi cita starpā nosaka:
  a) Klienta Konta reģistrācijas noteikumus;
  b) Pasūtījumu veikšanas nosacījumus un principus;
  c) Pirkuma līgumu noslēgšanas principus, izmantojot Veikala sniegtos pakalpojumus;
  d) Atteikuma tiesības.
 4. Veikala izmantošana ir iespējama, izsakot piekrišanu šo Lietošanas noteikumu ievērošanai. Lai izveidotu Klienta Kontu un veiktu Pasūtījumu, Klientam ir jāpiekrīt šiem Lietošanas noteikumiem, un Klienta konta izveidošana un/vai Pasūtījuma veikšana uzskatāma par nepārprotamu piekrišanu Lietošanas noteikumu ievērošanai. Ja Klients nepiekrīt Lietošanas noteikumiem, Pasūtījuma veikšana nebūs iespējama.
 5. Visas Veikalā piedāvātās preces ir rūpnieciski jaunas, bez fiziskiem un tiesiskiem defektiem, kā arī tās atļauts laist apgrozībā Latvijas tirgū.
 6. Pārdevējs pārdod Preces ar Veikala starpniecību ar piegādi Latvijas teritorijā. Visi Pirkuma līgumi tiek noslēgti latviešu valodā.
 7. Klients tiek iepazīstināts ar Pirkuma līguma būtiskajiem noteikumiem un to apstiprināšana notiek, nosūtot Klientam uz tā uzrādīto e-pasta adresi e-pasta ziņojumu ar visu Pasūtījuma būtisko sastāvdaļu apstiprinājumu un rēķinu specifikāciju.
 1. Klienti var izmantot Veikalu, reģistrējoties un, šādi izveidojot Klienta Kontu, kurā tiek apkopoti personas dati un ziņas par Klientu saistībā ar viņa veiktajiem Pasūtījumiem Veikalā. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī lauzt ar Pārdevēju noslēgto līgumu par Klienta Kontu, iesniedzot Pārdevējam gribas apliecinājumu par vēlmi dzēst Klienta Kontu. Šajā nolūkā Klientam jāsazinās ar Pārdevēju. Klienta personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Privātuma politiku .
 2. Klients uzņemas atbildību par nepatiesi uzrādītajiem personas datiem. Pārdevējs patur sev tiesības atteikties realizēt Preces pasūtījumu vai anulēt to gadījumā, ja Klients uzrādīja nepatiesus datus, vai ja šie dati izraisa pamatotas Pārdevēja šaubas par to pareizumu. Šādā gadījumā Klients tiks informēts par Pasūtījuma anulēšanas iemesliem telefoniski vai ar e-pasta starpniecību. Šādā situācijā Klients ir tiesīgs noskaidrot visus apstākļus, kas ir saistīti ar uzrādīto datu patiesuma verifikāciju un Pasūtījuma anulēšanu. Gadījumā, ja Pārdevējam nav pieejama Klienta kontaktinformācija, Pārdevējs apņemas sniegt paskaidrojumus brīdī, kad Klients pats sazināsies ar Pārdevēju.
 3. Klients uzņemas atbildību par visiem darījumiem, kas tiek veikti, izmantojot Klienta lietotājvārdu un paroli, ja vien ziņas par lietotājvārdu un paroli nav uzzinājušas trešās personas no Klienta neatkarīgu iemeslu dēļ. Pārdevējs apņemas veikt visu iespējamo, lai pasargātu Klienta lietotājvārdu un paroli no izpaušanas trešajām personām. Klients apņemas veikt visu iespējamo, lai pasargātu savu lietotājvārdu un paroli no neatļautas izpaušanas trešajām personām.
 4. Pārdevējs neuzņemas atbildību, ja Klients ir nodevis informāciju par savu lietotājvārdu un paroli trešajām personām. Gadījumā, ja beidzas Klienta Konta reģistrācijas brīdī uzrādītā Klienta elektroniskā pasta adreses izmantošanas termiņš, adrese tiek mainīta vai dzēsta, Klients apņemas par to paziņot Pārdevējam.
 5. Klients apliecina, ka visa informācija, kuru viņš ir sniedzis Pārdevējam Pasūtījuma realizācijas nolūkā, ir patiesa, savukārt Pārdevējam nav pienākuma verificēt tās patiesumu un pareizumu.
 1. Pirkuma līguma sagatavošana tiek uzsākta, Klientam veicot Pasūtījumu:
  a) tiešsaistē, ar Veikala platformas starpniecību;
  b) Telefoniski, ar Veikala infolīnijas starpniecību, kas ir minēta šo Lietošanas noteikumu 1. paragrāfa 2. punktā, tās darba laikā, izņemot brīvdienas un svētku dienas.
 2. Lai noslēgtu Pārdošanas Līgumu ar Veikala starpniecību, nepieciešams izvēlēties Preci, secīgi veicot tehniskās darbības, pamatojoties uz paziņojumiem, kurus Klients redz Veikala vietnē. Klients veic pasūtīto Preču izvēli, pievienojot tās Veikala iepirkumu grozam.
 3. Līdz brīdim, kamēr netiek nospiesta poga "Nopirkt un apmaksāt” – Klients var modificēt ievadītos datus, labot kļūdas un izvēlēto Preču klāstu.
 4. Kad Klients norādīs visus nepieciešamos datus, parādīsies Pasūtījuma apkopojums, kurā būs redzama informācija par:
  a) Pasūtījuma priekšmetu (Preces nosaukums, zīmols, izmērs, krāsa, daudzums);
  b) Pasūtīto Preču vienības cenu un kopējo summu, tai skaitā piegādes izmaksām un papildus izdevumiem (ja tādi ir);
  c) Izvēlēto maksāšanas metodi;
  d) Preču piegādes veidu un adresi.
 5. Lai veiktu Pasūtījumu, nepieciešams akceptēt Veikala Lietošanas noteikumus un apstiprināt iepazīšanos ar to saturu, kā arī uzklikšķināt uz pogas "Nopirkt un apmaksāt”. Klients, veicot Pasūtījumu, apliecina savu piekrišanu noslēgt ar Pārdevēju Pirkuma līgumu, saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.
 6. Pēc Pasūtījuma iesniegšanas Klients saņem e-pasta ziņojumu ar visu Pasūtījuma būtisko sastāvdaļu apstiprinājumu. Gadījumā, ja kāda no Pasūtījumā iekļautajām Precēm nebūs pieejama Pārdevējs Pasūtījumu izpilda daļā par Precēm, kuras ir pieejamas, bet Pasūtījumu par piegādei nepieejamām Precēm Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji atcelt.
 7. Pirkuma līgums tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kas Klients saņem e-pasta ziņojumu: "Tavs pasūtījums jau atrodas ceļā” .
 8. Gadījumā, ja tiek izvēlēts apmaksas veids ar Pasūtījuma priekšapmaksu, bet netiek saņemta apmaksa par Pasūtījumu, Pirkuma līgums tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kas klients saņem e-pasta ziņojumu "Ups! Tavs pasūtījums vēl nav apmaksāts” .
 9. Gadījumā, ja Pirkuma līgums tiek noslēgts telefoniski, Pirkuma līguma noslēgšanas apstiprinājums uz e – pasta adresi vai citu datu nesēju Klientam tiks nosūtīts vēlākais Pasūtījuma piegādes brīdī. Pārdevējs informē, ka visaugstāko Klienta Apkalpošanas standartu nodrošināšanai un sakarā ar Datu aizsardzības prasībām, kā arī drošības apsvērumiem visas telefonsarunas Infolīnijas ietvaros tiek ierakstītas.
 10. Izpildei tiks pieņemti tikai pareizi iesniegti Pasūtījumi. Par pareizi iesniegtu Pasūtījumu tiek uzskatīts Pasūtījums, kura ietvaros Klients ievadīja visus datus, kas ir nepieciešami Pirkuma līguma noslēgšanai un tā izpildei. Pasūtījums netiks izpildīts šādos gadījumos:
  a) Klients norādījis nepareizus vai nepatiesus rekvizītus, pamatojoties uz kuriem nav iespējams izpildīt Pasūtījumu;
  b) Klients nepareizi iesniedzis Pasūtījumu, kas neļauj apstrādāt un izpildīt to;
  c) Pārdevējs objektīvi pamatotojot ir konstatējis, t, ka ar Klienta iesniegto Pasūtījumu noticis krāpšanas mēģinājums, ar ko saprot jebkuras Klienta darbības saistībā ar Pasūtījuma iesniegšanu un realizāciju, kas ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem, tai skaitā tādas darbības kā: Veikala drošības noteikumu pārkāpšana, Veikala platformas izmantošana pretrunā ar tās mērķi, sveša lietotājvārda vai paroles izmantošana vai izlikšanās par citu personu.
 11. Pārdevējs patur sev tiesības neizpildīt Pasūtījumus, kurus Klienti iesnieguši, neievērojot Nolikuma 5. paragrāfa 10. punkta noteikumus.
 12. Gadījumā, ja viena Pasūtījuma ietvaros tiek iegādātas vairākas Preces, pasūtītās Preces Klientam var tikt piegādātas vairākos atsevišķos sūtījumos. Šādā gadījumā no Klienta netiek iekasēta papildus apmaksa.
 1. Visas preču cenas ir uzrādītas ar spēkā esošo PVN likmi.
 2. Veikalā organizētās akcijas netiek apvienotas (piešķirtās atlaides vai citas priekšrocības netiek summētas), ja vien konkrētās akcijas noteikumi neparedz savādāk.
 1. Preču piegāde notiek tikai Latvijas teritorijā. Pārdevējs izpilda Pasūtījuma piegādi veidos, kas ir izklāstīti Veikala vietnē: https://sizeer.lv/informacijas-centrs kā arī iepirkšanās procesā.
 2. Atsevišķu piegādes veidu izvēle var būt saistīta ar ierobežojumiem attiecībā uz pieejamajiem apmaksas veidiem. Informācija par pieejamajiem apmaksas veidiem Klientam katru reizi tiks rādītai iepirkšanās procesā, pēc Pasūtījuma piegādes veida izvēles. Visbiežāk piedāvātie Pasūtījuma apmaksas veidi ir šādi:
  a) priekšapmaksa pirms Preču izsniegšanas Klientam - apmaksa tiek veikta, izmantojot elektroniskās apmaksas sistēmas vai citas Veikala vietnē norādītās un Veikala akceptētās elektroniskās apmaksas metodes;
  b) Apmaksa brīdī, kad Klients saņem Preci.
 3. Priekšapmaksas gadījumā, maksa par Pasūtījumu jāsamaksā nekavējoties pēc Pasūtījuma iesniegšanas.
 4. Preču piegādes cenas ir norādītas Veikala interneta vietnē. Papildus, piegādes izmaksas tiek norādītas Pasūtījuma iesniegšanas brīdī.
 5. Gadījumā, ja Klients izvēlas veikt priekšapmaksu ar vienas no piedāvāto elektroniskās apmaksas sistēmu starpniecību, Pasūtījuma izpilde tiks uzsākta brīdī, kad Pārdevējs no maksāšanas sistēmas operatora saņems apstiprinājumu par apmaksas saņemšanu.
 6. Apstiprinot Lietošanas Noteikumus, Klients piekrīt saņemt Pārdevēja elektroniskā veidā izrakstītus un nosūtītus rēķinus un rēķinu labojumus uz reģistrācijas vai Pasūtījuma iesniegšanas brīdī norādīto Klienta e-pasta adresi. Norādot savu e – pasta adresi, Klients apliecina, ka piekrīt saņemt elektroniskos rēķinus uz viņa norādītajām e-pasta adresēm.
 7. Klients, saņemot no Kurjera sūtījumu, apņemas pārbaudīt pakas stāvokli. Gadījumā, ja tiek konstatēti iepakojuma bojājumi vai defekti, Pārdevējs iesaka Kurjera klātbūtnē sastādīt protokolu un ziņot par to Pārdevējam.
 1. Patērētājam saskaņā ar Noteikumu par distances līgumu 19. punktu ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Pirkuma līguma, nenorādot iemeslus, 14 dienu laikā no dienas, kad Patērētāja rīcībā nonāca Preces vai kad Patērētāja norādītā trešā persona, kas nav Kurjers, saņēma Preces. Gadījumi, kad Klients nav tiesīgs atkāpties no Pārdošanas Līguma ir uzskaitīti Noteikumu par distances līgumu 22.punktā.
 2. Patērētājs var paziņot Pārdevējam par nodomu izmantot atkāpšanās no līguma tiesības rakstiski, nosūtot attiecīgo apliecinājumu uz adresi:
  Interneta veikals SIZEER
  RĪGA PLAZA SIZEER
  Mūkusalas iela 71, LV-1004 Rīga, Latvija
  Ar piezīmi: "veikals SIZEER - atgriešana vai apmaiņa”
  Patērētājs var izmantot atkāpšanās no līguma veidlapas paraugu, kas ir šī Nolikuma Pielikums Nr. 1 . Veidlapas izmantošana ir brīvprātīga. Patērētājs var paziņot Pārdevējam par nodomu atkāpties no Pirkuma līguma arī iesniedzot paziņojumu par atkāpšanos no līguma citā rakstveida formā, tai skaitā nosūtot e-pasta ziņojumu uz Pārdevēja e – pasta adresi ( info@sizeer.lv ).
 3. Lai ievērotu atkāpšanās no Pārdošanas Līguma termiņu, jānosūta informācija par atkāpšanās no Pārdošanas Līguma tiesību izmantošanu pirms atkāpšanās no Pārdošanas Līguma termiņa beigām.
 4. Gadījumā, ka atkāpšanās no līguma notiek šajā Lietošanas noteikumu paragrāfā noteiktajā kārtībā, līgums tiek uzskatīts par, izbeigtu un Patērētājs tiek atbrīvots no jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no Pirkuma līguma, ja vien šajos Lietošanas noteikumos nav noteikts pretējais.
 5. Pārdevējs atmaksā visus no Patērētāja saņemtos maksājumus, tai skaitā preces piegādes izdevumus (izņemot papildus izdevumus, kas ir saistīti ar Patērētāja izvēlēto piegādes veidu, kas nav parastais vislētākais Veikala piedāvātais preču piegādes veids), nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kurā Pārdevējam paziņoja par lēmumu izmantot atkāpšanās no Pārdošanas Līguma tiesības.
 6. Atmaksu Pārdevējs veic, izmantojot tādus pašus maksājuma veidus, kādi tika izmantoti sākotnējā darījuma ietvaros, ja vien Klients nepiekritīs citam risinājumam. Klients var norādīt bankas konta numuru, uz kuru Pārdevējam jāveic atmaksa. Jebkurā gadījumā Patērētājs nesedz izdevumus, saistītus ar atmaksu. Pārdevējs ir tiesīgs neveikt atmaksu līdz Preces saņemšanas brīdim vai līdz brīdim, kad Pārdevējs būs saņēmis dokumentu, kas apliecina Preces nosūtīšanu Pārdevējam, atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestāsies ātrāk.
 7. Patērētājs apņemas atdod Preces Pārdevējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atkāpšanās tiesību izmantošanas dienas. Termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja Patērētājs nosūtīs atdodamo Preci pirms 14 dienu termiņa beigām uz adresi:
  Interneta veikals SIZEER
  RĪGA PLAZA SIZEER
  Mūkusalas iela 71, LV-1004 Rīga, Latvija
  Ar piezīmi: "veikals SIZEER - atgriešana vai apmaiņa”
 8. Patērētājs apņemas segt izdevumus, kas tiešā veidā radās saistībā ar preču atdošanu sakarā ar atkāpšanos no līguma (Preču nosūtīšanas Pārdevējam izmaksas). Pārdevējs nepieņems sūtījumus, kas būs nosūtīti ar pēcapmaksu saņemšanas brīdī.
 9. Patērētājs uzņemas atbildību par Preces cenas samazināšanos, ja Prece, izmantota citā nolūkā, nevis vispārpieņemtajam preces izmantošanai, vadoties pēc preces rakstura un īpašībām.
 10. Papildus tiesībām, kas ir minētas Lietošanas noteikumu 8. paragrāfa 1. punktā, Pārdevējs sniedz visiem Patērētājiem iespēju veikt iegādāto Preču atdošanu, nenorādot iemeslu, iesniedzot Pārdevējam attiecīgu rakstisku apliecinājumu 30 dienu laikā no dienas, kurā Prece nonāca Klienta rīcībā, ar atrunu, ka atdodamā Prece ir pilnīga, bez lietošanas pazīmēm un bojājumiem. Lai saglabātu iespēju izmantot augstāk aprakstītās atdošanas tiesības 30 dienu laikā no Preces saņemšanas dienas, Patērētājs apņemas rīkoties ar Preci un pārbaudīt to tikai tādā apmērā, kādā varētu to izdarīt, iegādājoties to stacionārā veikalā (piem., Patērētājs drīkst tikai uzlaikot Preci, bet nedrīkst to izmantot). Atkāpšanās no Pirkuma līguma 30 dienu laikā iespēja saskaņā ar Lietošanas noteikumu 8. paragrāfa 10. punkta noteikumiem nepārkāpj un neierobežo Patērētāja tiesības atkāpties no līguma 14 dienu laikā, nenorādot iemeslus, saskaņā ar Likuma par patērētāju tiesībām 12. pantu un pārējām Patērētāju tiesībām, kas izriet no Likuma un Noteikumiem par distances līgumu.
 11. Gadījumā, ja Patērētājs izmanto savas atkāpšanās no Pirkuma līguma tiesības, nenorādot iemeslus, 30 dienu laikā, tiek piemēroti Lietošanas noteikumu 8. paragrāfa 2.-8. punkta noteikumi. Patērētājs un Pārdevējs apņemas viens otram atdot to, ko savstarpēji viens otram piegādāja, nodeva vai samaksāja, neizmainītā stāvoklī. Patērētājs apņemas nosūtīt Pārdevējam pilnīgu sūtījumu ar Preci neizmainītā stāvoklī ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atkāpšanās tiesību izmantošanas dienas. Preces nosūtīšanas Pārdevējam izdevumus sedz Patērētājs. Pārdevējs nepieņems sūtījumus, kas būs nosūtīti ar pēcapmaksu saņemšanas brīdī. Atkāpjoties no līguma, saskaņā ar šī Nolikuma 8. paragrāfa 10. punkta noteikumiem, Preces atdošana tiks pieņemta, bet Patērētājs ne vēlāk kā 14 dienu laikā saņems Pasūtījuma cenas atmaksu. Pārdevējs ir tiesīgs neveikt atmaksu līdz Preces saņemšanas brīdim vai līdz brīdim, kad Pārdevējs būs saņēmis dokumentu, kas apliecina Preces nosūtīšanu Pārdevējam, atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestāsies ātrāk.
 1. Pārdevējs apņemas piegādāt Preces bez defektiem.
 2. Pārdevējs uzņemas piešķirt Klientam garantiju par iegādātajām precēm saskaņā ar Likuma normām. Pārdevējs apņemas izpildīt garantijas nosacījumus gadījumā, ja Precei tiks konstatēti fiziski vai tiesiski defekti.
 3. Sūdzības saskaņā ar garantiju var pieteikt, nosūtot attiecīgo Preci uz Veikala adresi:
  RĪGA PLAZA SIZEER
  Mūkusalas iela 71, LV-1004 Rīga, Latvija
  Ar piezīmi: „Veikals SIZEER – atdošana vai maiņa” (ar piezīmi: „SŪDZĪBA”)
  Atdodamajai Precei lūdzam pievienot pirkuma dokumentu (piem., čeka vai faktūrrēķina kopiju), kā arī konstatētā defekta aprakstu, norādot Klienta prasību garantijas ietvaros. Klients var izmantot sūdzības veidlapas paraugu, kas ir pieejams lejupielādei Veikala interneta vietnē.
 4. Pārdevējs apņemas izskatīt sūdzību ne vēlāk kā 14 dienu laikā no tās saņemšanas dienas.
 5. Šeit http://ec.europa.eu/consumers/odr ir pieejama platforma strīdu starp patērētājiem un uzņēmējiem risināšanai Eiropas Savienības līmenī interneta vidē (SIT platforma). Latvijā: https://registri.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze . Platforma ir interaktīvs piekļuves punkts patērētājiem un uzņēmējiem, kas vēlas atrisināt strīdus saistībā ar tiešsaistē slēgtajiem darījumiem ārpustiesas ceļā.
 1. Veikala izmantošana ir iespējama, ja Klienta izmantotā informācijas tehnoloģiju sistēma atbilst minimālajām tehniskajām prasībām: a) Internet Explorer pārlūkprogramma versijā 8.0 vai jaunāka, ar aktīvu ActiveX, JavaScript, cookies atbalstu, vai b) Mozilla Firefox pārlūkprogramma versijā 3.0 vai jaunāka, ar aktīvu Java sīklietotņu, JavaScript, cookies atbalstu, vai c) Google Chrome pārlūkprogramma versijā 21.0 vai jaunāka, ar aktīvu Java sīklietotņu, JavaScript, cookies atbalstu, d) minimāla ekrāna izšķirtspēja 1280x720 pikseļi.
 2. Lai garantētu Klientu drošību un datu pārraides drošību saistībā ar Veikala ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem, Pārdevējs izmanto tehniskos līdzekļus un organizatoriskos līdzekļus, kas ir piemēroti sniedzamo pakalpojumu drošības apdraudējuma novēršanai, jo īpaši līdzekļus, kas ir vērsti uz nepilnvarotu personu nosūtāmo informāciju iegūšanu un modificēšanu.
 3. Klients, kas izmanto veikalu, apņemas:
  a) Nenosūtīt un nenodot saturu, kas ir aizliegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  b) Izmantot Veikalu tā, lai netraucētu tā funkcionēšanu, tai skaitā izmantojot atbilstošu programmatūru un iekārtas;
  c) Neveikt tādas darbības kā: nepasūtītas komercinformācijas (spams) pārsūtīšana vai izvietošana Veikala ietvaros;
  d) Izmantot Veikalu, nekaitējot citiem Klientiem un Pārdevējam;
  e) Izmantot Veikalu saskaņā ar Latvijas teritorijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Lietošanas noteikumiem.
 4. Pārdevējs apņemas nodrošināt pareizu Veikala funkcionēšanu. Klients apņemas paziņot Pārdevējam par visa veida neatbilstībām vai Veikala funkcionēšanas pārtraukumiem.
 5. Visu veidu sūdzības saistībā ar Veikala funkcionēšanu Klients var pieteikt rakstiski sūtot sūdzību uz adresi: SIA Marketing Investment Group Latvija, juridiskā adrese Lienes iela 1 - 3, LV-1004, Rīga, Latvia, vai sūtot uz e-pasta adresi: info@sizeer.lv . Sūdzībā Klientam jānorāda neatbilstības, saistītas ar veikala funkcionēšanu, iestāšanās veidu un datumu.
 6. Pārdevējs apņemas izskatīt visu veidu sūdzības 14 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas un paziņot Klientam par risinājumu saistībā ar to, nosūtot paziņojumu uz iesniedzēja norādīto sūdzībā adresi.
 1. Šis Lietošanas noteikumu paragrāfs satur īpašus noteikumus, kas ir piemērojami tikai attiecībā uz Pirkuma līgumu, kura puse ir Klients, kas nav Patērētājs.
 2. Gadījumā, kad Pirkuma līguma puse ir Klienta, kurš neatbilst Patērētāja statusam, Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Pirkuma līguma ar tūlītējām sekām, nenorādot iemeslu, 14 dienu laikā no šāda līguma noslēgšanas dienas. Klientam, kas nav Patērētājs, nav tiesību celt prasības attiecībā uz Pārdevēju saistībā ar atkāpšanos no Pirkuma līguma, ja normatīvie akti neparedz citādi.
 3. Uz šī paragrāfa 1. punktā minētajiem Pirkuma līgumiem neattiecas Likuma noteikumi un Lietošanas noteikumu 8. paragrāfa 10. punkta noteikumi, kas piešķir tiesības atkāpties no Pirkuma līguma 30 dienu laikā. Papildus, pamatojoties uz Civillikuma 1617. pantu., attiecībā uz Klientu, kas nav Patērētājs, tiek izslēgta Pārdevēja garantija uz iegādāto Preci.
 4. Lietošanas noteikumu noteikumi, kas attiecas uz Klientiem, kas nav Patērētāji, var tikt grozīti jebkurā laikā, pamatojoties uz spēkā esošo normatīvo regulējumu.
 5. Gadījumā, ja saistībā ar Pirkuma līgumu un no tā izrietošām tiesiskām attiecībām starp Pārdevēju un Klientu, kas nav Patērētājs, rodas strīdi, tie tiks nodoti izskatīšanai tiesai, nosakot piekritību pēc Pārdevēja juridiskās adreses.
 1. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot Pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.
 2. Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pircējs var iepazīties interneta veikala sadaļā privātuma politika .
 1. Pārdevējs patur sev tiesības ieviest un atsaukt piedāvājumus, akcijas, kā arī grozīt Preču cenas Veikalā, neietekmējot Klientam jau piešķirtās tiesības, tai skaitā negrozot arī pirms grozījumu ieviešanas noslēgtus Pirkuma līgumus.
 2. Jautājumiem, kas nav atrunāti šajos Lietošanas noteikumos, ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, tai skaitā Civillikuma, Likuma un Noteikumu par distances līgumu normas.
 3. Šie Lietošanas noteikumi s neizslēdz un neierobežo jebkādas Klienta, kas ir Patērētājs, tiesības, kuras viņam ir piešķirtas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja rodas pretruna starp šo Lietošanas noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem likuma normām, kas piešķir patērētājiem tiesības, priekšroka ir spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 4. Pārdevējs patur sev tiesības svarīgu iemeslu dēļ grozīt šos Lietošanas noteikumus. Pie svarīgiem iemesliem, uz kuru pamata var tikt grozīti Lietošanas noteikumi, pieder citu starpā izmaiņas normatīvajos aktos, ar Pārdevēju saistītās organizatoriskās izmaiņas, Pārdevēja sniegto pakalpojumu paplašināšanās, Pārdevēja neiespējamība turpināt sniegt pakalpojumu saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem noteikumiem. Pārdevējs apņemas elektroniski (uz Klienta Kontā vai Pasūtījumu iesniegšanas brīdī norādīto e-pasta adresi) paziņot Klientiem par jauniem Lietošanas noteikumiem vismaz 14 dienu laikā pirms jaunu Lietošanas noteikumu vai izmaiņu esošajos Lietošanas noteikumos spēkā stāšanās dienas. Gadījumā, ja Klients nepiekrīt jaunajiem Lietošanas noteikumiem vai to izmaiņām, Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no Klienta Konta, iesniedzot Pārdevējam, rakstveida paziņojumu par vēlmi dzēst Klienta Kontu.
  Pasūtījumi, kurus Klients iesniedz pirms jaunu Lietošanas noteikumi spēkā stāšanās dienas, tiks izpildīti pamatojoties uz iepriekš spēkā esošajiem Lietošanas noteikumiem, kurus Pasūtījuma iesniegšanas dienā akceptēja Klients.
 5. Šie Lietošanas noteikumi stājās spēkā 02.08.2021.

Lejupielādēt dokumentu

Lejupielādēt

SIZEER interneta veikala Nolikuma pielikums Nr. 1

Lejupielādēt